Kategória archív pre "Oznamy" | Čunovo /* */

Category Archives: Oznamy

REFERENDUM

Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky bolo na sobotu 7. februára 2015 vyhlásené referendum. -od 7.oo hodiny do 22.oo hodiny -v sobášnej sieni MÚ, Hraničiarska 144/22 -svoju totožnosť preukážte predložením preukazu totožnosti Oprávnení občania sa v referende vyjadria k týmto otázkam: 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? V prípade, že sa oprávnená osoba v čase konania referenda nebude nachádzať v mieste trvalého bydliska, môže si na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Čunovo po predložení preukazu totožnosti vyzdvihnúť hlasovací preukaz, ktorý ju oprávňuje hlasovať v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenskej republiky...
Zobraz viac