Matrika | Čunovo /* */

Matrika

Kontakt:

 

Renáta Kovašichová

Tel. č.: +421(2) 62 850 621

e-mail: kovasichova@mc-cunovo.sk

 

Stránkové hodiny matričného úradu:

Pondelok      8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 16,30 hod.

Streda           8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,30 hod.

Piatok          8,00 hod. – 12,30 hod.

 

 

Na matričnom úrade v MČ Bratislava – Čunovo si podávate žiadosť o vystavenie duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov /ďalej len RL, SL, ÚL/ len v prípade, ak matričný úkon nastal na matričnom úrade v Čunove. Ak matričný úkon nastal od roku 1901 do roku 1950, duplikáty rodných, sobášnych  a úmrtných listov vydáva matričný úrad v Rusovciach. V prípade, že udalosť nastala v inej mestskej časti napr. v Starom meste, treba duplikát vyžiadať na príslušnej matrike.
Poplatok za  1 duplikát je 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Vybavenie sobáša
Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva si žiadosť vyzdvihnete na matrike. Musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi (originál rodný list, platný OP, v prípade rozvodu právoplatný rozsudok súdu o rozvode, cudzinci osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva). Termín a hodinu sobáša  dohodneme pri podaní žiadosti. Žiadosť snúbenci podpisujú pred matrikárkou!

 

Ak chce mať občan Čunova sobáš na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša) : 16,50 €

Uzavretie manželstva v Čunove, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt v Čunove: 16,50 € + 30,00 €
(poplatok schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 277/2009 zo dňa 28.04.2009).

Ak chce mať občan Čunova  sobáš s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša) : 33,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby: 16,50 € + 34,00 €
(poplatok schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 277/2009 zo dňa 28.04.2009)

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,00 € + 100,00 €
(poplatok schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 277/2009 zo dňa 28.04.2009)

Uzavretie manželstva medzi cudzincami : 165,50 €

Sobáš, pri ktorom je jeden zo snúbencov cudzinec : 66,00

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt : 199,00 

Vystavenie duplikátu matričného dokladu (rodný, sobášny, úmrtný list): 5,00 €

 

 

Určenie otcovstva
Pred narodením dieťaťa – musia prísť matka i otec dieťaťa osobne na matričný úrad a predložia platné OP a originál rodné listy (ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela).
Vybavenie zápisu do osobitnej matriky – ak narodenie, sobáš, úmrtie nastalo v cudzine
Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť príslušný matričný doklad /RL, SL,ÚL/ preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka, rodný list, OP, sobášny list rodičov, v prípade potreby aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva.

Občanom, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.    Doklady sú zaslané na osobitnú matriku, ktorá po vybavení zasiela  matričný doklad  späť na matriku, ktorá  žiadosť vybavovala a následne Vás vyzve na prevzatie dokladu.

 

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
Oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode sa podáva  len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo na matričnom úrade v Čunove. K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva a platný OP, na základe ktorého vám matričný úrad vystaví potvrdenie o späťvzatí priezviska, v prípade, že sú splnené podmienky podľa zákona o matrikách.

 

Tlačivá:

Osobitná matrika-Zápis o narodení

Osobitná matrika-Zápis o uzavretí manželstva

Osobnitná matrika-Zápis úmrtia