Rokovací poriadok | Čunovo /* */

Rokovací poriadok

Rokovací  poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Čunovo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Čunovo (ďalej len ?miestne zastupiteľstvo?) v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Z.z o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov, sa uznieslo na tomto Rokovacom poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ? Čunovo (ďalej len ?rokovací poriadok?):

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1/ Rokovací poriadok upravuje prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob rokovania, uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Čunovo (ďalej len ?nariadenie?) a uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy mestskej časti Bratislava – Čunovo (ďalej len ?MČ?).

2/ O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a o svojich vnútorných veciach, rozhoduje miestne zastupiteľstvo podľa zákona č. 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o hlavnom meste?), zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o obecnom zriadení?), podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov (ďalej len ?štatút hlavného mesta?), prípadne formou hlasovania na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Čl. II
Príprava zasadnutia miestneho zastupiteľstva

1/ Prípravu zasadnutia, prípravu obsahovej náplne rokovania a organizačnú prípravu rokovania miestneho zastupiteľstva zabezpečuje starosta MČ Bratislava – Čunovo (ďalej len ?starosta?), ktorý týmto môže poveriť svojho zástupcu alebo inú osobu, spravidla zamestnanca miestneho úradu (ďalej len ?poverená osoba?). Na príprave zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa môžu podieľať i komisie miestneho zastupiteľstva, ako aj jednotliví poslanci.

2/ Starosta alebo ním poverená osoba organizujú prípravu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva podľa časového harmonogramu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva tak, aby:

a/ na každom riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bolo známe miesto a čas budúceho riadneho zasadnutia
b/ najmenej 7 pracovných dní pred termínom zasadnutia riadneho zasadnutia bol známy program zasadnutia, spôsob prípravy materiálov a predkladatelia zodpovední za ich vypracovanie. V prípade potreby sa určí, aké ďalšie materiály majú byť súčasťou predkladaných materiálov a kto má byť na rokovanie prizvaný, prípadne ktoré materiály sa predložia na zaujatie stanoviska do príslušných komisií miestneho zastupiteľstva.
3/ Materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladajú spravidla starosta, zástupca starostu, predsedovia komisií miestneho zastupiteľstva, poslanci miestneho zastupiteľstva, hlavný kontrolór, riaditelia organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom, prípadne ďalšie subjekty, o ktorých rozhodne starosta.

4/ Materiály určené na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a obsahovo jasne a časovo tak, aby miestne zastupiteľstvo podľa povahy veci mohlo v tejto veci prijať uznesenie alebo nariadenie mestskej časti. Za odborné vypracovanie materiálov zodpovedá predkladateľ .
5/ Predkladané materiály pozostávajú zo súčastí uvedených v obsahu na titulnej strane materiálu podľa vzoru:
a/ názov materiálu, kto materiál spracoval, kto ho predkladá a kto je zodpovedný, podpis spracovateľa
a predkladateľa
b/ návrh na uznesenie
c/ dôvodová správa
d/ text materiálu
e/ určenie koho je potrebné k prerokovaniu materiálu prizvať
f/ stanovisko k predkladanému materiálu /komisia/

6/ Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálu v súlade s kompetenciami vymedzenými zákonom a zameraním ich činnosti ktoré im vymedzilo miestne zastupiteľstvo. V rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú na svojich osobitných rokovaniach v spolupráci s odbornými referátmi miestneho úradu konštrukciu a obsah materiálov, ktoré budú predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva. Ich stanoviská sa zohľadnia v predkladanom materiáli, alebo ich predseda, respektíve člen komisie prednesie na zasadnutí miestneho zastupiteľstva ústne.

7/ Pozvánku s programom rokovania a so všetkými materiálmi obdržia najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím:

a/ starosta
b/ zástupca starostu
c/ poslanci miestneho zastupiteľstva
d/ hlavný kontrolór,

– bez materiálov

e/ poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Čunovo
f/ iní hostia prizvaní starostom podľa povahy veci.

Čl. III
Zvolávanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva

1/ Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí a mimoriadne podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Miestne zastupiteľstvo zasadá na území MČ Bratislava ? Čunovo, spravidla v zasadacej miestnosti miestneho úradu alebo v spoločenskej sále. Mimoriadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva môže zvolať starosta aj pri slávnostných príležitostiach alebo na prerokovanie neodkladných úloh.

2/ Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal miestne zastupiteľstvo.

3/ Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom.

4/ Návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa zverejňuje na úradných tabuliach a internetovej stránke mestskej časti aspoň 3 dni pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.

Čl. IV
Rokovanie miestneho zastupiteľstva

1/ Miestne zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta a počas jeho neprítomnosti zástupca starostu, ktorého starosta vedením poverí, alebo poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom v súlade s Čl. III ods. 3, Čl. IV ods. 7 a ods. 9 (ďalej len ?predsedajúci?). Sedenie účastníkov zasadnutia je určené zasadacím poriadkom.

2/ Rokovanie je zásadne verejné. Vyhlásiť rokovanie miestneho zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú materiály, ktoré obsahujú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. O ne verejnosti celého rokovania alebo jeho časti rozhoduje miestne zastupiteľstvo hlasovaním na návrh predsedajúceho.

3/ Účastníci zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa musia zdržať každého prejavu a vyjadrenia, pokiaľ im predsedajúci neudelí slovo. Ak zasadnutie akýmkoľvek spôsobom narúšajú alebo znemožňujú, predsedajúci ich po neúčinnom vyzvaní k poriadku nechá z rokovacej miestnosti vyviesť. V rokovacej miestnosti je zakázané aktívne aj pasívne používanie mobilných telefónov.

4/ Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní ospravedlňujú poslanci písomnou formou starostovi vopred, a ak to nie je možné, tak najneskôr do 3 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva.

5/ V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok rokovania miestneho zastupiteľstva alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu zvolených poslancov, predsedajúci rokovanie ukončí a starosta zvolá do 14 dní zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

6/ V úvode rokovania oznámi predsedajúci počet prítomných poslancov. Predsedajúci oznámi ospravedlnených a neospravedlnených poslancov a predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na voľbu členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu z rokovania.

7/ Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom.

8/ Predsedajúci udeľuje k jednotlivým bodom programu slovo predkladateľovi alebo spracovateľovi materiálu. Ak bol materiál predložený písomne, v úvodnom slove sa predkladateľ obmedzí len na stručnú charakteristiku materiálu a nutné doplňujúce informácie. Ak si to potreba vyžaduje, predsedajúci požiada o stanovisko hlavného kontrolóra, prípadne príslušnú komisiu miestneho zastupiteľstva alebo inú kompetentnú osobu prítomnú na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

9/ Do diskusie k jednotlivým bodom rokovania sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadania písomne alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu sa z ostatných účastníkov slovo udelí, respektíve neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak požiada o slovo na zasadnutí primátor hlavného mesta SR Bratislavy alebo jeho námestník, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, poslanec Národnej rady SR, člen alebo zástupca vlády SR, predstaviteľ štátneho úradu alebo miestny kontrolór, predsedajúci mu slovo udelí. Ak o slovo požiada zamestnanec organizácie zriadenej miestnym zastupiteľstvom alebo zamestnanec miestneho úradu, o jeho vystúpení v diskusii rozhodne predsedajúci.

10/ Ak na zasadnutí miestneho zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom.

11/ Ostatní účastníci sa môžu o slovo hlásiť už pred začatím rokovania alebo počas rokovania, až do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Prihlásený do diskusie môže v tej istej veci vystúpiť dvakrát. Svoje vystúpenie môže doplniť jednou technickou poznámkou. Vystúpenie v diskusii je časovo limitované na 5 minút. Miestne zastupiteľstvo v prípade potreby môže dĺžku vystúpenia predĺžiť. Obyvateľ MČ Bratislava – Čunovo sa môže prihlásiť do diskusie len k prerokúvanému bodu. K ľubovoľnej problematike sa môže obyvateľ prihlásiť v časti rokovania ?Rôzne?. O možnosti vystúpenia obyvateľa v diskusii hlasuje vždy miestne zastupiteľstvo.

12/ Účastníci rokovania nesmú rušiť predsedajúceho ani iného účastníka rokovania pri prejave. V prípade, ak účastník rokovania nehovorí k veci, môže mu predsedajúci po upozornení odňať slovo s tým, že o odňatí slova dá hlasovať. Predsedajúci udelí slovo mimo poradia tým účastníkom, ktorí požiadajú o prednesenie faktickej poznámky.

13/ Ak poslanec v diskusii predloží pozmeňujúci návrh k zneniu predloženého materiálu alebo nariadenia, predsedajúci dá o tomto návrhu hlasovať. Ak je viac návrhov týkajúcich sa tej istej veci, hlasuje sa o nich v poradí, v akom boli prednesené.

14/ Na zasadnutí je dovolená účasť, zástupcov tlače a ostatných masovokomunikačných prostriedkov, ako aj ostatných fyzických osôb, ak nejde o zasadnutie neverejné. Všetci prítomní majú právo si vyžiadať na nahliadnutie od povereného pracovníka rokovacie materiály. Robiť si z nich výpisky a fotografie. Zástupcom masovokomunikačných prostriedkov môže byť pre ich potrebu poskytnutý
príslušný rokovací materiál aj mimo zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Činnosť prítomných však nesmie rušiť priebeh zasadnutia.

15/ Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec miestneho zastupiteľstva. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď bez diskusie.

16/ V prípade, ak sa neprerokujú všetky body schváleného programu, môže miestne zastupiteľstvo rozhodnúť, že sa v rokovaní bude pokračovať v ďalšom termíne, pričom sa toto zasadnutie bude považovať za súčasť pôvodného zasadnutia.

17/ Miestne zastupiteľstvo rozhoduje hlasovaním, je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Predsedajúci môže nechať pred hlasovaním zistiť počet prítomných poslancov. Návrhová komisia pred hlasovaním presne formuluje znenie jednotlivých návrhov uznesenia.

18/ Predsedajúci dá o návrhu uznesenia hlasovať. Hlasovanie nesmie byť prerušené. Počas hlasovania nemôže predsedajúci nikomu udeliť slovo a žiadny poslanec prítomný na rokovaní nesmie opustiť zasadaciu miestnosť.

19/ Forma hlasovania môže byť úplná alebo skrátená. O skrátenej forme hlasovania na návrh predsedajúceho alebo poslancov rozhodne miestne zastupiteľstvo. Pri úplnej forme hlasovania predsedajúci vyzve poslancov, aby hlasovali ?za?, ?proti? a ?kto sa zdržal hlasovania?. Pri skrátenom hlasovaní sa hlasuje na výzvu ?kto je za?.

20/ Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky alebo pokiaľ ide o hlasovanie určené miestnym zastupiteľstvom za tajné, hlasovacími lístkami. Uznesenie miestneho zastupiteľstva je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov sa vyžaduje:
a) na schválenie, zmenu, doplnenie a zrušenie nariadenia mestskej časti,
b) na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mestskej časti o dôležitých veciach celej mestskej časti.
Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov sa vyžaduje:
a) na potvrdenie uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorého výkon starosta pozastavil podľa § 13, ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) na prijatie rozhodnutia o voľbe nového starostu na zvyšok volebného obdobia

Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sa vyžaduje na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie.

21/ Pri verejnom hlasovaní môže poslanec žiadať o menovité hlasovanie, pri ktorom sa zaznamenáva menovitý zoznam poslancov hlasujúcich za návrh, proti návrhu a tých, ktorí sa hlasovania zdržali.

22/ Tajné hlasovanie sa spravidla môže uskutočniť v prípadoch odvolania
a/ zástupcu starostu,
b/ predsedov komisií miestneho zastupiteľstva,
c/ hlavného kontrolóra,
d/ v ďalších závažných prípadoch.
O tom, že sa v niektorom z týchto prípadov bude hlasovať tajne, rozhodne miestne zastupiteľstvo hlasovaním.

23/ Tajné hlasovanie sa vykonáva hlasovacím lístkom, na ktorom sa uvedie priezvisko a meno navrhovaného, prípadne viacerých navrhovaných, označených poradovým číslom. Hlasovanie sa uskutoční tak, že hlasujúci na hlasovacom lístku zakrúžkuje meno alebo poradové číslo kandidáta, ktorému dáva hlas. Hlasovací lístok upravený iným spôsobom alebo neupravený je neplatný. Hlasovací lístok vloží do pripravenej urny.

24/ Tajné hlasovanie riadi mandátová komisia.

25/ Tajné hlasovanie je platné, ak sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Návrh je schválený, ak s ním súhlasila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, pri všeobecnom nariadení mestskej časti, trojpätinová väčšina prítomných poslancov. V prípade stanovenom v § 13a ods. 4 zákona o obecnom zriadení je uznesenie prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade pozastavenia výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva starostom je toto uznesenie platné, ak je následne potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. Výsledok hlasovania vyhlási predseda mandátovej komisie. Ak ani jeden z navrhovaných nebol zvolený alebo vymenovaný, hlasovanie sa preruší a poslanci sa dohodnú o novom hlasovaní. Ak ani po opätovnom hlasovaní sa nedosiahne zvolenie alebo vymenovanie, predloží sa na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva iný návrh. Postup v prípadoch ustanovených v odseku 11 písm. g, určí miestne zastupiteľstvo hlasovaním.

26/ O výsledku tajného hlasovania vyhotoví komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia.

27/ Uznesenie miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta. Opravu chýb vo vydanom uznesení vykonávajú členovia návrhovej komisie. Nariadenie mestskej časti podpisuje starosta.

28/ Uznesenia miestneho zastupiteľstva v prípadoch stanovených osobitnými predpismi, prípadne rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva a nariadenia mestskej časti sa zverejnia spôsobom v mestskej časti obvyklým.

29/ Schválené uznesenia sa doručia do 10 dní po podpise starostom:

a/ poslancom miestneho zastupiteľstva,
b/ hlavnému kontrolórovi.

30/ Ak bol výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva pozastavený starostom, môže miestne zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť do dvoch mesiacov od jeho schválenia.
Čl. V
Príprava uznesení miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti

1/ Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými miestnemu zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ a spracovateľ materiálu.

2/ Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa formulujú výstižne a jednoznačne s určením nositeľov úloh a termínom ich splnenia.

3/ Uznesením miestneho zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú zástupcovi starostu, komisiám miestneho zastupiteľstva, poslancom, hlavnému kontrolórovi. Miestne zastupiteľstvo môže starostovi odporučiť zabezpečenie určitej úlohy alebo ho o to požiadať.

4/ Pri príprave návrhov nariadenia mestskej časti sa postupuje obdobným spôsobom, ako pri príprave návrhov uznesení iných materiálov. Miestne zastupiteľstvo a starosta môžu stanoviť v jednotlivých prípadoch odlišný postup.

Čl. VI.
Postup prijímania uznesení miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti

1/ Návrhy na prijatie uznesenia predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhová komisia, pričom vychádza z návrhov predkladateľov materiálov, poslancov a starostu. V prípade potreby si návrhová komisia môže vyhradiť nevyhnutne potrebný čas na formálnu úpravu návrhov.

Uznesenie musí obsahovať aspoň jednu z uvedených častí:

a/ časť schvaľovaciu (napr. schvaľuje, neschvaľuje, prijíma, berie na vedomie, súhlasí, nesúhlasí,
upozorňuje, vyslovuje spokojnosť alebo nespokojnosť),
b/ časť ukladaciu (napr. ukladá, žiada),
c/ časť odporúčaciu (napr. odporúča, dáva do pozornosti, dáva na vedomie).

O predloženom návrhu dáva hlasovať predsedajúci.

2/ V prípadoch, kde volený alebo vymenovaný funkcionár požiada o uvoľnenie z funkcie alebo sa funkcie vzdá, miestne zastupiteľstvo prijme uznesenie nasledovnou formou:

a/ menovaného uvoľňuje z funkcie na jeho vlastnú žiadosť,
alebo
b/ berie na vedomie vzdanie sa funkcie menovaného.

V prípade starostu a poslanca je osobitný postup.

3/ Ak povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby miestne zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci. Ak sa k návrhu uznesenia predložili pozmeňovacie návrhy alebo doplnky, hlasuje sa najprv o nich v poradí, v akom boli predložené. Ak je prijatý pozmeňovací návrh, ktorý vylučuje ďalšie, o ďalších sa už nehlasuje. Pozmeňujúce návrhy je potrebné predložiť návrhovej komisii v písomnej forme vždy pred hlasovaním.

4/ Ak je návrh uznesenia v schvaľovacej časti formulovaný v prvom poradí slovom s významom pozitívnym a druhom poradí slovom s významom negatívnym a pri hlasovaní o prvom návrhu sa nedosiahne potrebná väčšina hlasov, má sa za to, že návrh uznesenia nebol prijatý. V prípade, že predložený návrh uznesenia je vo viacerých významových variantoch, hlasuje miestne zastupiteľstvo o variantoch v poradí odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté. Ak nebol prijatý ani jeden z navrhovaných variantov, má sa za to, že návrh uznesenia prijatý nebol.

5/ Schválené uznesenie doručia členovia návrhovej komisie na sekretariát starostu do 3 pracovných dní.

6/ Ak miestne zastupiteľstvo neprijme uznesenie predložené návrhovou komisiou podľa predchádzajúceho odseku, návrhová komisia:

a/ skonštatuje, že k prerokúvanému materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie a rokovanie k príslušnej
veci sa považuje za skončené,
alebo
b/ môže požiadať miestne zastupiteľstvo o prerušenie zasadnutia a navrhnúť dohodovacie konanie
poslancov. O tomto návrhu hlasuje miestne zastupiteľstvo.

Ak s návrhom miestne zastupiteľstvo
– nesúhlasí, považuje sa rokovanie k príslušnej veci za skončené,
– súhlasí, návrhová komisia po dohodovacom konaní oboznámi miestne zastupiteľstvo s návrhom na riešenie, prípadne nové uznesenie. Ak ani po opätovnom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté, považuje sa rokovanie k príslušnej veci za skončené a o tejto veci sa môže rokovať až na nasledujúcom zastupiteľstve.

Čl. VII
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti

1/ Starosta zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva. Starosta alebo ním poverená osoba predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu o plnení uznesení, prípadne návrhy na ich ďalšie sledovanie, respektíve vypustenie zo sledovania. K správe prikladá stanovisko hlavného kontrolóra.

2/ Miestny úrad vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami miestneho zastupiteľstva a vykonáva nariadenia mestskej časti.

3/ Evidenciu uznesení a nariadení vedie sekretariát starostu.

Čl. VIII
Interpelácie poslancov

1/ Poslanci majú právo na zasadnutí zastupiteľstva interpelovať a požadovať informácie a vysvetlenia od starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce.

2/ Poslanci majú právo požadovať od hlavného kontrolóra vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa jeho práce.

3/ Na interpelácie a požiadavky o vysvetlenie sa odpovedá pokiaľ možno ihneď. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie, prípadne požiadavky o vysvetlenie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená alebo je nutné vykonať iné opatrenia alebo vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpovedať najneskoršie do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ostatných poslancov treba o odpovedi potom informovať na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Interpelácie a odpovede na ne sú evidované na sekretariáte starostu.

Čl. IX
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní miestneho zastupiteľstva

1/ Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotoví zvukový záznam pokiaľ to je možné. Zo zvukového záznamu sa spravidla vyhotovuje písomné stručné zhrnutie rokovania /zasadnutia miestneho zastupiteľstva/ alebo, ak o tom rozhodne starosta, vyhotoví sa doslovný prepis rokovania. Záznam podpisuje starosta a overovatelia. Zmeny v písomnom zázname sa uskutočňujú podľa zvukového záznamu.

2/ Všetky materiály z rokovaní miestneho zastupiteľstva /vrátane zvukových záznamov/ sa archivujú v archíve miestneho úradu počas 10 rokov. Materiály zhromaždené počas bežného kalendárneho roka sa uschovávajú na sekretariáte starostu. Nahliadnuť do záznamu alebo vypočuť záznam majú právo všetci občania.

3/ Miestny úrad zabezpečuje rokovania miestneho zastupiteľstva organizačno-technicky, prostredníctvom osoby poverenej starostom a sekretariátom starostu.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

/1/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Čunovo zo dňa 3.4.2007.

/2/Tento rokovací poriadok bol schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava ? Čunovo dňa 07.09.2010 uznesením č. 404/2010 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

Bratislava dňa 07.09.2010

Gabriela Ferenčáková
starostka mestskej časti Bratislava – Čunovo