Dane | Čunovo /* */

Dane

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 zo  dňa  29.10.2014 o miestnych daniach.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Čunovo podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 29, § 36, § 51, § 59, § 103 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, druhy miestnych daní, ktoré mestská časť Bratislava – Čunovo (ďalej len „mestská časť“) bude vyberať, ich výšku, náležitosti a sankcie za porušenie tohto nariadenia.

2

Druhy miestnych daní

Správu daní vykonáva miestny úrad mestskej časti Bratislava- Čunovo

Správca dane ukladá na území mestskej časti tieto miestne dane (ďalej len „daň”):

a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.

3

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce.
Predmetom dane za psa nie je:
pes chovaný na vedecké a výskumné účely
pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

pes, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a)   vlastníkom psa,
b)   držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 3 tohto nariadenia.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Sadzby dane za psa sú:
10,00 eur ročne za psa chovaného v rodinnom alebo bytovom dome a 10,00 eur za každého ďalšieho psa chovaného v rodinnom alebo bytovom dome
Ustanovenie písm. a) sa nevzťahuje na daňovníka – osamelého dôchodcu žijúceho osamotene v rodinnom dome alebo bytovom dome. Predmetná výnimka sa vzťahuje len na jedného psa a je uplatniteľná len na základe písomného čestného vyhlásenia daňovníka, doručenému Miestnemu úradu, vždy do konca mesiaca január bežného roka nasledujúceho po roku na ktorý sa daňová povinnosť viaže. Daňová povinnosť v uvedenom prípade je 5,- € ročne za psa.
Daň za psa neplatí držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie platí len pre jedného psa, ktorého vlastní alebo má v držbe osoba, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP.
35,00 eur ročne, za každého psa, ktorý stráži objekt na podnikateľské účely

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Mestská časť môže podľa osobitného predpisu 1)
uložiť pokutu držiteľovi psa do 165,00 EUR, ak poruší oznamovaciu povinnosť uvedenú v § 3 ods. 4 osobitného predpisu
b) uložiť pokutu držiteľovi psa do 165,00 EUR, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
c) uložiť pokutu tomu, kto vedie psa do 65,00 EUR, ak poruší povinnosť bezprostredne odstrániť výkaly psa uvedenú v § 6 ods. 1 osobitného predpisu.

Doklady potrebné pri prihlasovaní psa do evidencie sú: očkovací preukaz psa a občiansky preukaz držiteľa, čestné prehlásenie osamelého dôchodcu. Mestská časť vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa, zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Pri strate, odcudzení alebo zničení bude vydaná druhá známka za úhradu 2,00 eurá

Doklady, preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne jej oslobodenie, je vlastník, alebo držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. Ak nárok na zníženú sadzbu, alebo oslobodenie vznikne v priebehu ďalšieho zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví, prípadne sa uzná oslobodenie až od januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Doklady preukazujúce tento nárok je povinný daňovník predložiť správcovi dane do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

4

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy resp. v správe mestskej časti alebo vo vlastníctve mestskej časti resp. sú to najmä cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, vyhradený priestor na stánkový predaj, parky a ostatné voľné plochy.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a pod.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
Daň sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva a to za:
rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych sietí,
za umiestnenie skládky stavebného materiálu, kontajnera, zariadenia staveniska a pod.,
za umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení (kolotoče, hojdačky, strelnice a iné atrakcie),
za umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánky) a zariadení pre potreby ambulantného predaja
za trvalé umiestnenie reklamných zariadení na verejnom priestranstve

Pri určení dane sa považuje časť kalendárneho dňa za celý deň a každý začatý  m2 užívania verejného priestranstva za celý m2 .
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni,za ktoré bola daň zaplatená.

Správca dane písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 11), obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

5

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva

a)   rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych sietí

FO – 0,40 eur za 1 m2 a deň
PO – 1,00 eur za 1 m2 a deň

b)    za umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhých palív na dobu do 5 kalendárnych dní bezplatne a ďalší aj načatý deň

FO – 0,40 eur za 1 m2 a deň
PO – 1,00 eur za 1 m2 a deň

c)   za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, zariadenia staveniska, zabezpečovacie lešenárske zariadenia za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň

FO – 0,40 eur za 1 m2
PO – 1,00 eur za 1 m2

d)   za umiestnenie kontajnera do 5 kalendárnych dní bezplatne po tomto termíne, za každý aj začatý deň

FO – 10,00 eur za jeden kontajner
PO – 15,00 eur za jeden kontajner

e) za prechodné umiestnenie lunaparku a iných atrakcií sa určuje za jedno zariadenie a za každý aj začatý deň

20,00 eur bez ohľadu na výmeru v m2 verejného priestranstva

f) za umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánky) a zariadení pre potreby ambulantného predaja

5,00 eur za jeden deň

g) za trvalé umiestnenie reklamných zariadení na verejnom priestranstve

0,40 eur za 1 m2 a deň.

Od dane je oslobodený daňovník, ktorý verejné priestranstvo využíva na kultúrne alebo športové podujatie, usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo na podujatie, ktorého celý výťažok je určený na verejno-prospešné alebo charitatívne účely. V tomto prípade sa daň nevyrubí na základe predloženia dokladu o poukázaní celého výťažku na uvedené účely v lehote do 30dní od ukončenia podujatia.

V prípade, že sa podujatia uskutočnia bez povolenia správcu dane, základná sadzba bude zvýšená až o 100%.

6

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené na území MČ v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne lístky hromadnej dopravy a ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo je prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzba dane je 100,00 eur ročne za predajný automat.
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

a)   meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby,
b) meno a sídlo u právnickej osoby,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d)   registračné číslo automatu.

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o doplnení tovaru a to: množstva a druhu výrobkov – toto vo forme hlásenia odovzdať do 31. januára nasledujúceho roka.

7

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok je 70,00 eur.
Daňovník je povinný viesť vlastnú evidenciu prevádzkovaných prístrojov na území mestskej časti Bratislava – Čunovo, v ktorej bude špecifikovať miesto umiestnenia nevýherných hracích prístrojov, dátum umiestnenia jednotlivých hracích prístrojov, začiatok prevádzkovania jednotlivých prístrojov, skutočnosť, akej sadzbe podliehajú podľa typu prístroja.
Daňovník je povinný nevýherný hrací prístroj označiť štítkom, na ktorom bude uvedené: prevádzkovateľ, adresa(resp. sídlo firmy), miesto umiestnenia prístroja, typ prístroja, kontaktná osoba, dátum začatia prevádzkovania prístroja.

8

Spoločné ustanovenia

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za     nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich mu vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Čiastkové priznanie je povinný podať do 30 dní aj daňovník, ktorý podal oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne im daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1.12.2012.
Ak daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný   podať čiastkové daňové priznanie k tej dani ku ktorej zanikne daňová povinnosť správcovi dane najneskôr 30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktorú bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v uvedenej lehote.

Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. V prípade ak vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k týmto daniam, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane v hotovosti do pokladne správcu dane, bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, elektronickou platbou, alebo poštovým peňažným poukazom. Pre správne smerovanie platby je daňovník povinný uviesť platobné náležitosti najmä variabilný symbol určený v rozhodnutí o vyrubení dane.

9

Záverečné ustanovenia

Pri výkone kontroly bude správca dane postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri nesplnení daňových povinností správca dane bude postupovať a uloží sankcie podľa zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel.

Mestská časť si vyhradzuje právo kontroly správnosti údajov, ako aj vykonanie kontroly  z vlastnej iniciatívy. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti..

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno doplniť dodatkom k všeobecne záväznému nariadeniu, alebo novým všeobecne záväzným nariadením.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2012 mestskej časti Bratislava – Čunovo zo dňa 17.12.2012 o miestnych daniach.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.342/2014 miestneho zastupiteľstva Bratislava – Čunovo zo dňa 29.10.2014 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom  vyvesenia.

Gabriela Ferenčáková

starostka mestskej časti Bratislava – Čunovo