Komisie | Čunovo /* */

Komisie

Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Čunovo:

komisia finančná pre správu a hospodárenie s majetkom mestskej časti, podnikanie, obchod, služby

predseda: Ing. Monika Kovašichová

členovia: Ing. Lenka Maschkanová

Ing. Renáta Čaplová

Mária Broszová

komisia výstavby a územného plánu, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a verejného poriadku, cestovného ruchu a informácií

predseda: Ing. Pavol Novotný

členovia: Ján Bodics

PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

Ing. Renáta Čaplová

komisia kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva, vzdelávania, mládeže a športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny

predseda:    Ing. Lenka Maschkanová

členovia: Ing. Renáta Čaplová

Mária Broszová

Ing. Monika Kovašichová

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva

predseda: Ing. Renáta Čaplová

členovia: PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

Ing. Monika Kovašichová

komisia mandátová

predseda: Ing. Monika Kovašichová

členovia : Mária Broszová

PaedDr. Martin Puhovich, PhD.