VZN | Čunovo /* */

VZN

Dokumenty na stiahnutie

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach
Dodatok č 1. k VZN č. 1/2014 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy,……
VZN č. 1/2014 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy,  určuje výšku a spôsob úhradu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Čunovo
VZN č. 4/2013 o zabezpečení financovania všeobecne prospešných infraštruktúrnych zariadení v katastrálnom území Bratislava – Čunovo
VZN č. 3/2013 ktorým sa vyhlasuje závazná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPZ záhradkárskej osady MČ Bratislava-Čunovo “Dolné kostolné polia”.
VZN č. 2/2013 o dodržiavaní čistote a poriadku v MČ Bratislava – Čunovo
VZN č. 1/2013 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v MČ Bratislava – Čunovo
VZN č. 3/2012 o miestnych daniach
VZN č. 2/2012 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti MČ Bratislava – Čunovo
VZN č. 1/ 2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska  v mestskej časti Bratislava – Čunovo
VZN č.2/2011 o podmienkach a rozsahu poskytovania soc.služieb, o spôsobe a výške úhrady za soc.služby v MČ Bratislava Čunovo
Smernica na stanovenie podmienok užívania viacúčelového ihriska 
VZN č.8/2010  o podmienkach evidovania a držania psov na území MČ
VZN č.7/2010 o určovaní nájomného za prenájom
VZN č. 6/2010 o výške dotácie obce na jedno dieťa …. v MŠ
VZN č. 5/2010, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov …
VZN č. 2/2010 o sociálnej kuratele
VZN č. 1/2010 o určení príspevku  v školských zariadeniach
VZN č. 1/2009 o vylepovaní volebných plagátov
VZN č.6 /2008 o zmenách v súvislosti so zavedením meny euro
VZN č.5 /2008 k územnému plánu zóny mestskej časti Bratislava Čunovo – Danubia park
VZN č.3 /2007 o sociálnej službe
VZN č.2 /2007 o poskytovaní dotácií