Kontrola | Čunovo /* */

Kontrola

 

Hlavná kontrolórka mestskej časti Bratislava – Čunovo
Ing. Anežka Poradová
Tel: 02/ 62850629 E-mail: poradova@mc-cunovo.sk

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mestskej časti,
3. predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti,
4. predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu,
6. je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada miestne zastupiteľstvo,
7. kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným referátom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií,
8. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy,
9. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu,
10. zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným .

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

1. obecný úrad
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Návrh – plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polrok 2015

plán KČ 2. polrok 2015